Regulamin koncertów

REGULAMIN KONCERTÓW

I. Ogólne warunki uczestnictwa w koncercie:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która, z przyczyn niezależnych od Organizatora, została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
 3. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.
 4. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.
 5. Godziny podane w momencie ogłoszenia wydarzenia mają charakter orientacyjny, a dokładny harmonogram koncertu, w tym godziny otwarcia obiektu dla publiczności, zostaną podane do informacji publicznej nie później niż 3 dni przed wydarzeniem. Zmiany w harmonogramie w obrębie tej samej daty wydarzenia nie stanowią podstawy do zwrotu biletu.
 6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu Organizator może zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie, lub, w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.

II. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu do tego, co następuje:
  1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  2. Przy wejściu na teren obiektu widz zobowiązany jest okazać ważny bilet (zaproszenie) oraz poddać się kontroli służbom porządkowym, w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
  3. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser, wskaźnik laserowy, oraz przedmiotów które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych.
  4. Zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych i parasoli.
  5. Zabronione jest wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje , jego elementy są niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia , pasy  z metalowymi ćwiekami, bransolety ostro zakończone, łańcuchy itp.) lub uniemożliwiają identyfikację ( szaliki zasłaniające twarz, kaptury, kominiarki) oraz noszą znamiona akcji reklamowej.
  6. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
  7. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na organizowane imprezy pomimo posiadania ważnego biletu wstępu, a osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających ujawnione przy wejściu na obiekt zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia obiektów pod rygorem ich wyprowadzenia przez służby porządkowe.
  8. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach i kartach wstępu. w przypadku miejsc siedzących uprawnia to do zajęcia miejsca siedzącego lub stania wyłącznie przed własnym miejscem siedzącym. w żadnym wypadku nie można stać w przejściach, na schodach lub innych drogach ewakuacyjnych.
  9. Wywieszanie transparentów plansz bez zgody organizatora oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone.
 2. Ponadto zakazuje się:
  1. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku ( bariery, wygrodzenia, płoty, mury, dachy itp.),
  2. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
  3. rzucania wszelkimi przedmiotami,
  4. sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela obiektu lub Organizatora.
  5. wprowadzanie psów i kotów oraz innych zwierząt na teren obiektu jest zabronione.

III. Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu do tego, co następuje:
  1. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu, nagrywającego audio-video.
   Osoby które będą starały się wnieść na teren koncertu aparat fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, będą musiały liczyć się z koniecznością przekazania go w depozyt, którego koszt wynosi 50 PLN.
  2. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.
  3. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
  4. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży biletu w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnienia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

IV. Warunki bezpieczeństwa.

 1. Organizator zgodnie z Ustawą o ochronie imprez masowych zatrudnia służby porządkowe i informacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy.
 2. Służby te uprawnione są do:
  1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej.
  2. Legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości.
  3. Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą na imprezę przedmioty, o których mowa w REGULAMINIE.
  4. Wzywania osób do opuszczenia imprezy w przypadku braku uprawnień do przebywania na imprezie lub naruszenia postanowień regulaminu.
  5. Ujęcia i niezwłocznego przekazywania Policji osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  6. Usunięcia z miejsca imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę.
  7. Nie wpuszczenia na imprezę osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:
   1. zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
   2. zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 i z 1995 r. Nr 9, poz. 443)
  8. Nie wpuszczenia na imprezę masową osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w Regulaminie obiektu.

V. Zagrożenia

 1. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję.
 2. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych zostaną usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
 2. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.
 3. Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania się uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Bezpieczeństwa na imprezie masowej strzegą oznakowane służby organizatora, legitymujące się identyfikatorami ze zdjęciem umieszczonym w widocznym miejscu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz.. 536.

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

 1. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy, na którą został wydany niniejszy bilet.
 2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy. Zwrot biletów możliwy jest tylko do dnia koncertu.
 4. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
 5. W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 7. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.
 8. Odpowiedzialność za treść opublikowaną na bilecie oraz warunki podczas imprezy ponosi Organizator.
 9. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.